Köpvillkor

Bastukalle (Organisationsnummer: 559024-1609)

Betalningsalternativ

Förskottsbetalning
Expeditionsavgift: 0,00 kr
Du betalar ordern. När vi registrerat din betalning skickas varorna till dig. Ordrar innehållande lagerhållna produkter expedieras som regel dagen efter.

Delbetalning med Svea Ekonomi

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden – den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos Bastukalle. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Bastukalle överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

Kortbetalning

Visa och Mastercard.

 

Du registrerar dina kortuppgifter på en säker sida varefter beloppet debiteras ditt kort. Hela transaktionen sker över en krypterad förbindelse och är mycket säker. Så fort beställningen är klar skickar vi dina varor.

Personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att vi använder dina uppgifter i vår verksamhet. Det för att fullfölja leveransen gentemot dig. Du godkänner också att vi lagrar uppgifterna om dig som kund.

 

Du har enligt Personuppgiftslagen (PUL) rätt att ta del av den information som bastukalle.se har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller missvisande kan du begära att informationen ska rättas.

 

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredjepart.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar och beräknas efter vikten på de beställda varorna. Bastukalle.se äger rätten att avsäga sig köp till orter/postnr med för oss alltför stora fraktkostnader.

Leverans

Order mottagna före klockan 10.00 innehållande lagerhållna produkter expedieras som regel dagen efter. Bastukalle.se anlitar DHL eller Posten för leverans. Vid order får kund fraktsedelsnummer med länk till DHL och Posten för egen kontroll av varuleveransen.

Ångerrätt

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Bastukalle.se återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.

 

Vid återköp skall kund ersätta Bastukalle.se:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Bastukalle.se eller faktureras separat.

 

Vid återköp skall kund kontakta Bastukalle.se:s kundservice på telefon 070-75 90 626 , e-post till info@bastukalle.se eller via Bastukalle.se:s hemsida på www.bastukalle.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bastukalle.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Bastukalle.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av DHL godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Bastukalle.se i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

 

Återköpet är godkänt först när Bastukalle.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Bastukalle.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte varor där förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

 

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Bastukalle.se:s kundservice på telefon 070-75 90 626 , e-post till info@bastukalle.se eller via Bastukalle.se:s hemsida på www.bastukalle.se och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet

 

Återbetalning sker genom att konto-/kreditkort krediteras eller att förskottsbetalningen återförs till kunds konto.

Outlöst försändelse

Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Bastukalle.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Reklamation

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

 

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Bastukalle.se omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

 

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Bastukalle.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Bastukalle.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bastukalle.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

 

Vid reklamation skall kund kontakta Bastukalle.se:s kundservice på telefon 070-75 90 626 , via e-post till info@bastukalle.se eller via Bastukalle.se:s hemsida på www.bastukalle.se , och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bastukalle.se till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av Bastukalle.se utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Bastukalle.se vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av DHL/Posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Bastukalle.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

 

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till DHL Express/Posten och till Bastukalle.se på telefon070-75 90 626 eller e-post info@bastukalle.se.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare Föreligger fel som Bastukalle.se ansvarar för, åtar sig Bastukalle.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Bastukalle.se äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Bastukalle.se:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bastukalle.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Bastukalle.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bastukalle.se. Bastukalle.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

 

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Bastukalle.se:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

 

Bastukalle.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.

 

Bastukalle.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server.

 

Denna publikation på servern www.bastukalle.se , tillhandahålls i informativt syfte och i ”befintligt skick” utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

 

Bastukalle.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel.

 

Bastukalle.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

 

Bastukalle.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

 

Bastukalle.se och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan någon som helst garanti.

 

Bastukalle.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador, någon annan skada eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle. Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Bastukalle.se därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

 

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.bastukalle.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Bastukalle.se. Delar av Bastukalle.se:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Bastukalle.se:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Bastukalle.se.

 

Länkar till tredje parts webplatser Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Bastukalle.se och Bastukalle.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Bastukalle.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Bastukalle.se av aktuell webbplats.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!